Pravidlá spotrebiteľskej súťaže 
Súťaž o motorku

 

         I.      ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom spotrebiteľskej súťaže s názvom "Súťaž o motorku" (ďalej len Súťaž) je REPLY-TO s.r.o., IČO 27620034, Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika (ďalej len Organizátor).

Kontakt na Organizátora je: sutazomotorku@reply-to.eu, tel .: +420 775 040 155.

       II.      MECHANIKA A VYHODNOTENIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

 1. Kúp aspoň jeden výrobok Red Bull v v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT.
 2. Uschovaj si pokladničný doklad pre kontrolu v prípade výhry. Bez pokladničného dokladu nie je možné Výhru získať.
 3. Choď na stránky sutazomotorku.hrajme.eu a zaregistruj sa do Súťaže vyplnením súťažného formulára.
 4. Odpovedz správne na súťažné otázky.
 5. Výhru získajú Súťažiaci:
  • ktorí odpovedali správne na všetky 3 súťažné otázky
  • ich odpoveď na doplňujúcu otázku bude najbližšie správnej odpovedi (v prípade, že bude viacej rovnakých odpovedí na doplňujúcu otázku, získava danú výhru Súťažiaci, ktorý túto svoju odpoved zaregistroval na stránkach Súťaže skôr).
 6. Súťaže je možné sa zúčastniť viackrát, zakaždým s novým pokladničným dokladom.
 7. TIP: Ak nevieš odpoveď na Súťažné otázky, skús pozrieť blog Štefan Svitko na Dakare, kde nájdeš aj aktuálne informácie o tom, ako to Števovi jazdí. 
   

     III.      ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 1.1. - 31.1. 2019 na území Slovenskej republiky.

 

     IV.      ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto Súťaž je určená všetkým fyzickým osobám starším ako osemnásť rokov ku dňu spustenia súťaže s miestom trvalého bydliska na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania Súťaže zaregistrujú na stránkach Súťaže a budú postupovať v súlade s Pravidlami tejto Súťaže (ďalej len Súťažiaci).

Do Súťaže budú zaradení tí Súťažiaci, ktorí úplne splnia podmienky stanovené v Pravidlách Súťaže. Organizátor Súťaže má právo výsledného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými Súťažiacimi.

Súťažiaci nespĺňajúci podmienky účasti v Súťaži alebo konajúci v rozpore s Pravidlami nebudú do Súťaže zaradení. Ak sa ukáže, že tento Súťažiaci sa aj napriek uvedenému stal Výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytol, nemá nárok na výhru a výhru získava Súťažiaci umiestnený na prvom nevýhernom mieste.

       V.      SÚŤAŽNÉ CENY

Výhru v Súťaži (ďalej len Výhra) získajú hráči umiestnenie na 1. až 101. mieste.

1. miesto             Motocykel KTM 250 EXC TPI

2.-3. miesto        Stretnutie so Števom Svitkom a Set model motocyklu KTM 450 SX-F a Števo Svitko šiltovka

4.-101. miesto    Set model motocyklu KTM 450 SX-F a Števo Svitko šiltovka

Vyobrazenie výhier v reklamnej kampani v rámci tejto Súťaže je len ilustratívne a môže sa od skutočnosti líšiť. Konkrétnu špecifikáciu výhier určuje Organizátor svojím jednostranným rozhodnutím podľa dostupnosti a podmienok na trhu.

     VI.       VYHLÁSENIE VÝHERCOV

Výhercovia budú oznámení do 5 pracovných dní od ukončenia každého kola Súťaže na stránkach Súťaže. Každý Výherca Súťaže bude do 5 pracovných dní od ukončenia Súťaže vyrozumený písomne na email, ktorý uviedol v prihlasovacom formulári na stránkach Súťaže.

Spoločne s informáciou o výhre v Súťaži bude email obsahovať aj informácie týkajúce sa distribúcie výhier.

Ak uvedie Výherca neplatný email alebo nebude na oznámenie o výhre reagovať do 5 pracovných dní, stráca právo na Výhru. Výhru získa ďalší Súťažiaci v poradí podľa Pravidiel súťaže.

Výherca môže výhru venovať osobe staršej ako 18 rokov za podmienky, že dotknutá osoba pošle do 5 dní od oznámenia výhry svoje kontaktné údaje v súlade s registračným formulárom a potvrdí prijatie výhry a Pravidlá súťaže na email sutazomotorku@reply-to.eu.

Na výhru v Súťaži nemá Súťažiaci právny nárok. Výhru v tejto Súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.

Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%.  Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru.

   VII.       PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže vrátane doby jej platnosti či Súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny e-mailového konta, ktorý bol uvedený v registrácii alebo v prípade, že e-mail o výhre nemohol byť doručený na základe skutočností spôsobených na strane výhercu alebo tretími stranami.

Súťažiaci dáva svojou účasťou v Súťaži súhlas s Pravidlami Súťaže stanovenými Organizátorom a zaväzuje sa ich plne rešpektovať a dodržiavať. V prípade, že Súťažiaci bude súťažiť v rozpore s týmito Pravidlami, vyhradzuje si Organizátor právo vyradiť takého Súťažiaceho zo Súťaže bez náhrady.

Do Súťaže nemôžu byť zapojení zamestnanci Organizátora Súťaže, spoločnosti Red Bull Slovensko s.r.o., spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a ich rodinní príslušníci v priamej línii, súrodenec a manžel/ka.

 VIII.      ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom osobných údajov je REPLY-TO s.r.o. so sídlom Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika, IČO 27620034, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 119400 vedenú na Mestskom súde v Prahe. (Ďalej len "Prevádzkovateľ") v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje svojich klientov, zákazníkov a účastníkov spotrebiteľských súťaží. Tieto zásady Spracúvania osobných údajov (ďalej len "Zásady") majú za účel informovať Súťažiacich ako aj akékoľvek ďalšie subjekty údajov o okolnostiach spracúvania ich osobných údajov a o právach, ktoré v rámci tohto spracúvania majú.

1.       Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov iba na tieto účely:
a) uzatvorenie a plnenie zmlúv, resp. za účelom poskytnutia služieb
b) organizácia spotrebiteľských súťaží, ich vyhodnotenie a doručenie výhier jednotlivým výhercom spotrebiteľskej súťaže
c) zasielanie obchodných informácií na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je priamy marketing
d) zasielanie obchodných oznámení a za účelmi marketingovými a reklamnými, pokiaľ mu na tieto účely udelil Súťažiaci svoj súhlas so spracúvanim osobných údajov


2.       Rozsah spracúvaných osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sa líši s ohľadom na účel, za akým spracúvanie vykonáva.
a) Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy (resp. poskytnutie služieb) spracúva prevádzkovateľ nasledujúce osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dodacia adresa, telefón.

b) Za účelom organizácie Súťaže, jej vyhodnotenia a doručenie Výhier jednotlivým Výhercom Súťaže spracováva Prevádzkovateľ nasledujúce osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dodacia adresa, telefón, konfekčnú veľkosť.

c) Prevádzkovateľ prehlasuje, že počas spracúvania nie sú realizované nijaké úkony súvisiace s automatickým rozhodovaním, ktorého obsahom je zásah do práv, či oprávnených záujmov Súťažiacich.


3.       Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Súťažiaci poskytuje Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne. Neposkytnutie osobných údajov však môže ovplyvniť spôsobilosť Prevádzkovateľa poskytnúť subjektu údajov služby, ktoré sú založené na nevyhnutnej znalosti požadovaných informácií o Súťažiacim, vrátane údajov osobných v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky..

4.       Doba spracúvania osobných údajov

Pre účel uzavretie a plnenie zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje v čase, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie zmluvy, predovšetkým ale v čase trvania služby vrátane doby záručnej lehoty a následnej archivácie na základe zákonnej povinnosti.

Pre účel organizácie Súťaže, jej vyhodnotenia a doručenie Výhier jednotlivým Výhercom Súťaže spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje počas primerane dlhého obdobia, najdlhšie však po dobu 3 rokov.

Kvôli zasielaniu obchodných oznámení a taktiež kvôli marketingu a reklame spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje iba počas nevyhnutne dlhej a týmto účelom primeranej doby, najdlhšie však počas 5 rokov.


5.       Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje, ktoré získal Prevádzkovateľ od Súťažiaceho v súvislosti s účasťou v Súťaži zdieľa so spoločnosťami spolupracujúcimi v rámci tejto Súťaže, pričom každá z týchto spoločností vystupuje v úlohe samostatného prevádzkovateľa. Zoznam týchto ďalších príjemcov /samostatných prevádzkovateľov/:

• Red Bull Slovensko s.r.o. - IČO 35782943
• SLOVNAFT, a.s. - IČO 31322832


6.       Spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovatelia a prípadne jeho spracovatelia osobné údaje spracovávajú manuálne (v tlačenej aj v elektronickej forme) a elektronicky automatizovanými prostriedkami.

7.       Práva Súťažiacich v oblasti osobních údajov

Súťažiaci má nasledujúce práva:

 • Rozšírené právo na prístup k osobným údajom

Súťažiaci má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania
b) kategórie dotknutých osobných údajov
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

Súťažiaci má ďalej právo žiadať od Prevádzkovateľa kópiu spracúvaných osobných údajov, ak tým nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných dotknutých osôb. Za opakované časté požiadavky subjektu údajov môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok vo výške opodstatnených administratívnych nákladov na ich obstaranie. Ak Súťažiaci podáva žiadosť v elektronickej forme, budú mu informácie poskytnuté tiež v elektronickej forme v strojovo čitateľnom formáte, ak Súťažiaci nepožiada o iný spôsob doručenia.

 • Právo na opravu

Súťažiaci má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Súťažiaci má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, kvôli ktorým boli zhromaždené alebo spracúvané
b) Súťažiaci odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie
c) Súťažiaci vznesie námietky proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne
e) osobné údaje sa musia vymazať kvôli plneniu právnej povinnosti ustanovenej v práve EÚ alebo ČR
f) osobné údaje boli pôvodne zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktorý udelilo dieťa.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Súťažiaci má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a) Súťažiaci rozporuje presnosť a aktuálnosť jeho osobných údajov, a to na dobu nevyhnutnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť
b) Spracúvanie je protiprávne a Súťažiaci odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
c) Osobné údaje už nie sú potrebné kvôli spracúvaniu Prevádzkovateľom, ale Súťažiaci ich požaduje kvôli určeniu, výkonu alebo ochrane právnych nárokov.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Súťažiaci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému Správcovi, bez toho, aby tomu Prevádzkovateľ bránil, a to v prípade, že spracúvanie je založené na súhlase so spracúvanim osobných údajov, alebo ide o spracúvanie osobných údajov kvôli uzavretiu a plneniu zmluvy so Súťažiacim a súčasne sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právom na prenosnosť osobných údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných dotknutých osôb.

 • Právo namietať

Ak sú osobné údaje spracovávané kvôli priamemu marketingu, má Súťažiaci právo kedykoľvek namietať proti Spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na tento účel, čo zahŕňa aj profilovanie (tj. akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k dotknutej osobe), pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu

Ak Súťažiaci vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely ďalej spracúvané.

 • Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Súťažiaci má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania (teda akejkoľvek forme automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúcej v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby), ktoré môže mať pre súťažiacich právne účinky, alebo sa ho dotýka obdobne významným spôsobom.
Toto právo sa neaplikuje, ak je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. V takom prípade má však Súťažiaci právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodnutia zo strany Prevádzkovateľa, právo vyjadriť svoj názor a právo toto automatizované rozhodnutie napadnúť.

 • Uplatnenie práva

Súťažiaci môže kedykoľvek uplatniť svoje práva zaslaním elektronickej správy na adresu sutazomotorku@reply-to.eu, prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený v každom zaslanom obchodnom oznámení, alebo poslaním písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti REPLY-TO s.r.o. so sídlom Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika, pričom je na Súťažiacim, aby si zvolil pre neho najprijateľnejšiu formu odvolania.

Na účely dostatočnej identifikácie v prípade odvolania súhlasu je nevyhnutné uviesť v rámci tohto odvolania e-mailovú adresu, telefónne číslo použité pri udelení súhlasu v registračnom formulári a názov Súťaže.

V prípade odvolania súhlasu nie je dotknuté spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva Prevádzkovateľ na základe iného právneho titulu, predovšetkým kvôli plneniu zmluvy, alebo zákonnosť spracúvania, ktoré bolo založené na súhlase do okamihu jeho odvolania.

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Súťažiaci má právo podať sťažnosť proti spracúvaniu svojich osobných údajov Prevádzkovateľom dozornému orgánu, ktorým je pre Slovenskú republiku:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

9.       Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Názov:                             Reply-to s.r.o.

Adresa:                           Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika

Email:                             sutazomotorku@reply-to.eu

Telefón:                          +420 775 040 155

 

     IX.      PRAVIDLÁ SÚŤAŽE, ROZHODNÉ PRÁVO

 • Úplné pravidlá Súťaže sú po celú dobu jej platnosti uvedená na stránkach Súťaže na adrese sutazomotorku-slovnaft.hrajme.eu
 • Táto Súťaž a právne vzťahy z týchto pravidiel vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.
 • Vyplnením registračného formulára akceptuje každý Súťažiaci tieto pravidlá a inštrukcie, ktoré sú uvedené v súťažných dokumentoch.

 
V Prahe dňa 1. januára 2019