Zásady spracúvania osobných údajov

Informácie poskytované v prípade, že osobné údaje sú získané od subjektu údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016:

podľa Článku 13, ods. 1:
a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľom osobných údajov spotrebiteľskej súťaže s názvom "Súťaž o motorku" (ďalej len Súťaž) je REPLY-TO s.r.o., IČO 27620034, Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika (ďalej len Prevádzkovateľ).
Kontakt na Prevádzkovateľa je: sutazomotorku@reply-to.eu, tel.: +420 775 040 155.

b) prípadne kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby:
Prevádzkovateľ nevymenuje zodpovednů osobu. Pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov sa obracajte na sutazomotorku@reply-to.eu, tel.: +420 775 040 155.

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené:
Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov iba na nasledujúce účely:
1) uzatvorenie a plnenie zmlúv, resp. kvôli poskytnutiu služieb
2) organizácia spotrebiteľských súťaží, ich vyhodnotenie a doručenie výhier jednotlivým výhercom spotrebiteľskej súťaže,
3) zasielanie obchodných informácií na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je priamy marketing,
4) zasielanie obchodných oznámení a kvôli marketingu a reklame, pokiaľ mu na tieto účely udelil Súťažiaci svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

a právny základ spracúvania osobných údajov:
1) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)
2) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba čl. 6 ods. 1 písm. b)
3) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)

d) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany v prípade, že je spracúvanie založené na článku. 6 ods. 1 písm. f):
1) zasielanie obchodných informácií na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je priamy marketing
2) zasielanie obchodných oznámení kvôli marketingu a reklame

e) prípadný príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje, ktoré získal Prevádzkovateľ od Súťažiaceho v súvislosti s účasťou v Súťaži zdieľa so spoločnosťami spolupracujúcimi v rámci tejto Súťaže, pričom každá z týchto spoločností vystupuje v úlohe samostatného prevádzkovateľa.

f) prípadný úmysel  prevádzkovateľa predávať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
Prevádzkovateľ nemá v úmysle predávať osobné údaje do žiadnej krajiny mimo územie Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii.


podľa Článku 13, ods. 2:

a) doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité pre stanovenie tejto doby:

1) kvôli uzavretiu a plneniu zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje po dobu nevyhnutnú na uzatvorenie a plnenie zmluvy, predovšetkým potom počas služby vrátane doby záručnej lehoty a následnej archivácie na základe zákonnej povinnosti.
2) kvôli organizácii Súťaže, jej vyhodnoteniu a doručeniu Výhier jednotlivým Výhercom Súťaže spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje počas doby primeranej tomuto účelu, najdlhšie však po dobu 3 rokov.
3) kvôli zasielaniu obchodných oznámení a kvôli marketingu a reklame spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje počas doby nevyhnutnej a primeranej na tieto účely, najdlhšie však po dobu 5 rokov.

b) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov:
Súťažiaci má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak sú, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Súťažiaci má ďalej právo žiadať od Prevádzkovateľa kópiu spracúvaných osobných údajov, ak nebudú týmto nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných dotknutých osôb. Za opakované časté požiadavky dotknutej osoby môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok vo výške opodstatnených administratívnych nákladov na ich obstaranie. Ak Súťažiaci podáva žiadosť v elektronickej forme, budú mu informácie poskytnuté tiež v elektronickej forme v strojovo čitateľnom formáte, ak Súťažiaci nepožiada o iný spôsob doručenia.

c) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním:
Pre účely dostatočnej identifikácie v prípade odvolania súhlasu je nevyhnutné uviesť v rámci tohto odvolania e-mailovú adresu, telefónne číslo použité pri udelení súhlasu v registračnom formulári a názov Súťaže. V prípade odvolania súhlasu nie je dotknuté spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva Prevádzkovateľ na základe iného právneho titulu, predovšetkým za účelom plnenia zmluvy, alebo zákonnosť spracúvania, ktoré bolo založené na súhlase do okamihu jeho odvolania.

d) existencia práva podať sťažnosť dozornému orgánu:
Súťažiaci má právo podať sťažnosť proti spracúvaniu svojich osobných údajov Prevádzkovateľom dozornému orgánu, ktorým je pre Slovenskú republiku

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

e) skutočnosť, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov:

Súťažiaci poskytuje Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne, oddelene na každý uvedený účel spracúvania.

Neposkytnutie osobných údajov uvedené na nižšie uvedené účely však môže ovplyvniť spôsobilosť Prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe služby, ktoré sú založené na nevyhnuteľnej znalosti požadovaných informácií o Súťažiacom:
1) uzatvorenie a plnenie zmlúv, resp. na účely poskytnutia služieb
2) organizácia spotrebiteľských súťaží, ich vyhodnotenie a doručenie výhier jednotlivým výhercom spotrebiteľskej súťaže

Neposkytnutie osobných údajov na nižšie uvedené účely neovplyvní poskytnutie služby či účasť Súťažiaceho v Súťaži:
1) zasielanie obchodných informácií na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je priamy marketing,
2) zasielanie obchodných oznámení a informácií kvôli marketingu a reklame.


f) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v článku. 22 ods. 1 a 4:
V rámci spracovania pre hore uvedené účely nevykonáva Prevádzkovateľ žiadne automatizované rozhodovanie ani profilovanie v zmysle Nariadenia 2016/679

Pre viac podrobností o ochrane Vašich osobných údajov kliknite na PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE.